വല്ലഭാമെല്ലാമെന്തിനിദം

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

വല്ലഭാമെല്ലാമെന്തിനിദംഅത്ഭുതമായി

ചൊല്ലുന്നുമൂഠേഗാഠമദം

നല്ലനാംമല്പിതാവിനെയല്ലയോനിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം

നല്ലതുവരുത്തുന്നതെന്നില്ലയോനിന്മനസി