രമണീയഗുണാകര

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

കദാചില്‍ഏകാന്തവിനോദലോലാ

മുദാസമാസാദ്യകചംജഗാദ,

സദാളിപത്മിന്ന്യരുണായമാനം

മദേഭയാനാകവിനന്ദിനീസാ

രമണീയഗുണാകര!കാമകോമളാ(ആ)കാര!

രമണീയഗുണാകര!കാമകോമളാകാര!

കാമിതംമേകേള്‍ക്കവരഭൂമിദേവകുലഹീര!

പുണ്യവാരിരാശേതവവര്‍ണ്ണനീയസൌശീല്യാദി

ഖണ്ഡിച്ചുരചെയ്വാന്‍ശക്തികുണ്ഡലീവരനുമില്ല

മാമകആനന്ദജലധി-സോമനാകുംഭവാനോടു

കാമകേളിചെയ്തുനിത്യംസാമോദംവസിപ്പാനാശാ