രംഗം 6 ശുക്രമുനിയുടെആശ്രമം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ശുക്രമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കചൻ എത്തുന്നു. ഇതുമുതൽ ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അരങ്ങ് പതിവുള്ളത്.