രംഗം: 4 ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ഇന്ദ്രനെ യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കുന്നു. അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.