രംഗം 3 വൃഷപർവ്വാവും മന്ത്രിയും

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

വൃഷപർവ്വാവും മന്ത്രിയും. ഈ രംഗവും പതിവില്ല.