രംഗം. 2 വൃഷപര്‍വാവും പത്നിയും

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

വൃഷപർവ്വാവും പത്നിയും