രംഗം 18 ശുക്രനും യയാതിയും

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ദേവയാനിയെ യയാതിയ്ക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പതിവില്ലാത്ത രംഗം.