രംഗം 15 വൃഷപര്‍വ്വാവിന്റെ രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ശർമ്മിഷ്ഠയുടെ പേരിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച രാജാവിനോട്, ദേവയാനി, രാജപുത്രിയായ ശർമ്മിഷ്ടയും ആയിരം ദാസിമാരും ദാസിമാരായി വിട്ടു തന്നാൽ മാപ്പ് നൽകാം എന്ന് പറയുന്നു. അതനുസരിച്ച് വൃഷപർവ്വാവ്, മകളായ ശർമ്മിഷ്ഠയോടും ആയിരം ദാസിമാരോടും കൂടെ ദേവയാനിയോടൊപ്പം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പതിവില്ലാത്ത രംഗം.