രംഗം 14 വനം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

യയാതി വന്ന് ദേവയാനിയെ കിണറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. പതിവില്ലാത്ത രംഗം.