രംഗം- 13 കാട്ടരുവീതീരം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ദേവയാനിയും ശര്‍മിഷ്ഠയും പരസ്പരം ശണ്ഠ. ഈ രംഗവും പതിവില്ല ഇപ്പോൾ