രംഗം 12 കാട്ടരുവിതീരം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ദേവയാനിയും ശർമ്മിഷ്ഠയും. ഈ രംഗമൊന്നും പതിവില്ല.