രംഗം 11 ശർമ്മിഷ്ഠയും സഖിമാരും

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ഇവിടുന്നങ്ങോട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.