രംഗം 1 ഉദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രാണിയും ദേവകന്യകമാരും.