മുഷ്ക്കുകൊണ്ടുപറഞ്ഞ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

ശ്രുത്വാസുരേന്ദ്രാസുരരാജഘുഷ്ട-

മാഹ്വാനമത്യന്തരുഷാഗ്നിലീലഃ

ഉവാചദേവൈസ്സഹതംപ്രപദ്യ

ഗവീശശിക്ഷാനിപുണൈകതാനഃ

മുഷ്ക്കുകൊണ്ടുപറഞ്ഞവാക്കുകളൊക്കെനന്നിതുദുര്‍മ്മതേ

നില്‍ക്കകാല്‍ക്ഷണമെന്‍റെമുമ്പിലരക്കകീട!നീസാമ്പ്രദം

വിമതഹതിവ്രതനിരതനാംശതകോടിഭൃത്തൊടുസമിതിയില്‍

കുനതികള്‍ക്കുകൃതാന്തവേശ്മഗതംഫലംകിതവപ്രഭോ!