മാന്യശീലെ ശൃണു വാചം

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുക്രൻ

തദോശനാസ്സാദരമംഗിരസ്സുതം

മുദാഹ്വയന്മന്ത്രവരണേസത്തമഃ

നിജോദരസ്ഥേനകചനേജല്പിതം

വചോനിശമ്യാത്മസുതാമഭാഷത

മാന്യശീലെശൃണുവാചംമാമകസുതേ!

ധന്യനാകുംകചനെഞാന്‍ഇന്നുനന്നായ്സ്മരിച്ചിതു

എന്നുടെജഠരേയവന്‍ഖിന്നതയാവസിക്കുന്നു

നന്നുനന്നുദൈവഗതിസുന്ദരാംഗീനിരൂപിച്ചാല്‍

മത്തരാകുംഅസുരന്മാര്‍മര്‍ദ്ദനംചെയ്തവന്‍തന്നെ

മദ്യമതില്‍ച്ചേര്‍ത്തെനിക്കുമധുരമൊഴിതന്നുനൂനം

അച്ഛനിലോകചനിലോഇച്ഛനിനക്കതിപാരം

വച്ചിരിക്കുന്നതുവദ;സ്വച്ഛമതേയൊന്നുസാദ്ധ്യം