പുറപ്പാട്

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

ശ്രീമാനശേഷ സുരസിദ്ധജനാഭിവന്ദ്യ 

ശ്രീ നാരദാദിമുനി കീർത്തിത കീർത്തിരാശി 

ദാസേയ ദാരസുത ബന്ധു വയസ്യ മുഖ്യൈഃ –

സ്സാകംസുഖം നിജപുരേ രമതാമരേന്ദ്ര :

വാരിജാക്ഷ സഹോദരൻ  വാരിരാശിധീരൻ 

വാരിജാസ്ത്ര കളേബരൻ വാസവനുദാരൻ 

ചാരുശീലമാരാകുന്ന നാരിമാരുമായി 

പാരിജാത രുചിരമാ- മാരാമെ നിത്യം ,

മാരലീല ചെയ്തു മന്ദമാരുതവുമേറ്റു –

ഭൂരിസുഖമനുഭൂയ സുരവരനിന്ദ്രൻ   

മന്ത്രനിപുണൻമാരാകും മന്ത്രിയുമായി 

മന്ത്രിച്ചിട്ടു കാര്യങ്ങളെ ചന്തമോടെ വാണു