പുത്രീ നീ ചേടിമാരോടോത്തിനി

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃഷപർവാവ്

പുത്രീ നീ ചേടിമാരോടോത്തിനിനന്നായ്ഗുരു-

പുത്രിയെശുശ്രൂഷിച്ചാലസ്തുതേശുഭംമേലില്‍