പാലയ കൃപാനിധേ

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃഷപർവാവ്

തതസ്സുരാരാതികുലപ്രദീപ-

സ്സുതംഗോരോഃപ്രാപ്യവിനീതമാനസ

തതഃപദാബ്ജേസരസംമനോരഥാ-

നിതിപ്രഭൂതപ്രബലോബ്രവീല്‍സതാം

പാലയ കൃപാനിധേ കാലിണവണങ്ങുന്നേന്‍

നീലാംബുജാക്ഷി മണിമാലേ നീ ക്ഷമിക്കേണം

അഭിലാഷമരുളുക ഇഭരാജസമയാനെ

അഭിമോദം പുരം പൂവാനഭിരുചിതോന്നീടേണം