നീരജമിഴിയാളെ നീ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

ശര്മ്മിഷ്ഠമുഖ്യസഖിമാരോടനന്തരംസാ

സമ്മോദമാര്‍ന്നുപലലീലകള്‍ചെയ്തശേഷം

ചെമ്മേനടന്നൊരുതടാകതടംഗമിച്ചി-

ട്ടമ്മാനിനീമണിയോടേവമുവാചമന്ദം

നീരജമിഴിയാളെനീനീരജാകരംകണ്ടാലും

നിരുപമപരിമളമണയുന്നപല-

സരസിജനിരയിതാവിലസുന്നുഹംസ-

പരിഷകളതിലുടനിണചേര്‍ന്നുകാൺക

സാരസാക്ഷിതവചാരുനൂപുരരവാ-

ദരാലിവവസിച്ചീടുന്നു.

കളമൊഴികാണുകവിമലജലം

അതിലിളകിനവീചികളതിബഹുലംപല-

ജലചരകളികളുമതിചടുലംതവ-

ചിത്തചില്ലിനയനങ്ങളോടെതിരി-

നൊത്തുചേര്‍ന്നുവിലസുന്നിവവിഫലം.

കരഭോരുകാണുകകരിനികരംഖര-

സരസിജബാന്ധവകരവിധുരംവന്നു

സരസിനിമജ്ജതിചപലതരംതവ

ചാരുകൊങ്കയോടുനീരസംകരുതി

നീരില്‍മസ്തകമൊളിപ്പതോപരം