നല്ലതല്ലിതുചണ്ഡാലീ

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

നല്ലതല്ലിതുചണ്ഡാലീനിന്ദാവചനം

തെല്ലുമേവേണ്ടാവാചാലീ

പൊല്ലാത്തവചനങ്ങളുല്ലാസമോടുചൊല്ലും

നിര്‍ല്ലജ്ജേനിന്നെക്കാണ്മാനില്ലമേതെല്ലിരസം