നന്നുനന്നിതുഭാഷിതംനിങ്ങളുടെയ

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശർമ്മിഷ്ഠ

നന്നുനന്നിതുഭാഷിതംനിങ്ങളുടെയ

ഉന്നതിയെല്ലാംവിശ്രുതം

എന്നുടെപിതാവിന്‍റെകാരുണ്യംകൊണ്ടുനിങ്ങള്‍

ഇന്നേറെഞെളിയുന്നതെന്നുനീബോധിച്ചാലും

പോയീടുദൂരത്തെന്തിനെടിചൊല്ലുന്നുനീയും

പേയായവാക്കുനഷ്ടകുടീ