ധര്‍മതുല്യനായീടുന്ന ദുര്‍മ്മുഖം

രാഗം: 

അഠാണ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യയാതി

ധര്‍മതുല്യനായീടുന്ന ദുര്‍മ്മുഖം ഭയപ്പെടാതെ

ധര്‍മ്മഹീന വന്നതെന്തുനന്മയോടുമിവിടേ നീ?

വരികവരിക ദുര്‍മ്മതേ സമരസീമനി

കരുതീടേണ്ടചതികളൊന്നുമേ

യുദ്ധസീമ്നിനിന്നെയിന്നിബദ്ധരോഷമ മിതബാണ-

വിദ്ധദേഹനാക്കുമെന്നുവിദ്ധിദുര്‍മ്മുഖജവാല്‍

മത്തചിത്തനില്ലുനില്ലെടാനിന്നെമൃത്യു-

പത്തനത്തിലാക്കുമേശഠാ

പക്ഷിനാഥനോടെതിര്‍ത്തമക്ഷികാവദിന്നുനീ

ദിക്ഷുദിക്ഷുമണ്ടുമറികതീക്ഷ്ണമുഷ്ടിയേറ്റുടന്‍

മഹിതശക്തനായീടുന്നനഹുഷപുത്രനോടെതിര്‍ത്തോ-

രഹിതനിന്നെയിന്നുഞാന്‍നിഹതിചെയ്യുവാന്‍ക്ഷണാല്‍