ദൈത്യകുലാധമ നിന്നുടെ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുക്രൻ

മാര്‍ത്താണ്ഡപ്രതിമാനകാന്തിരശുനാധാത്ര്യോദിതംകാരണം

ശ്രുത്വാദൈത്യകുലേന്ദ്രജാക്യതമിദംപുത്രീവിഷാദസ്യതല്‍

ഗത്വാകോപധഞ്ജയദ്വിഗണിതജ്യോതിര്‍മയസ്സത്വരം

ദൈത്യേന്ദ്രംപതിപദ്യരൂക്ഷനയനസ്ത്ര്യക്ഷപ്രഭാവോവദല്‍

ദൈത്യകുലാധമ നിന്നുടെ യോഗ്യതപാര്‍ക്കിലെത്രചിത്രം?

ദൈത്യകുലത്തിനുഗുരുവായതിനുടെ പ്രത്യുപകാരം വന്നിതുസഫലം

ദുഷ്ടജനത്തിനു ചെയ്തീടുംഗുണ-മൊട്ടുംനന്നല്ലെന്നിതുനൂനം

ഇഷ്ടമോടേറ്റംക്ഷീരം നല്‍കിലു-മഷ്ടികഴിച്ചഹി നല്‍കും ഗരളം

കൂപമതില്‍ബ ഹുകോപമൊടേറ്റം പാപമാനസ്സാം ശര്‍മ്മിഷ്ഠയുമതി

പാവനയാം മമപുത്രിയെയിട്ടതുപാരമഹംകൃതി മൂലമതല്ലോ?

ധര്‍മവിഹീനനതാകിയ നിന്നുടെ ശര്‍മിഷ്ഠാഖ്യകുമാരിക ചെയ്തൊരു

ദുര്‍മര്യാദമതിന്നുപ്രതിക്രിയ ബ്രഹ്മകുലീനന്‍ചെയ്യും നിയതം

പുത്രിയെ വേറിട്ടിപ്പുരവാസേ ചിത്തരസം നഹി ദാനവഹതകാ

ദുസ്തരകോപ ഹുതാശനഹേതിയി-ലസ്തുഭാവാനുചിതാഹുതിനൂനം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശുക്രമുനി ക്രുദ്ധനായി പ്രവേശിച്ച് പദം.