ദേവനാഥ ദീനബന്ധോ

രാഗം: 

ഉശാനി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രാണി (ശചി)

ദേവനാഥ ദീനബന്ധോ ! ഭാവുകസിന്ധോ ! 

കേവലാമിന്നഭിലാഷം കേൾക്കുക നിതാന്തതോഷം 

നല്ലമധുകാലം വന്നു കല്യാഗുണ വനമിന്നു 

ഫുല്ലസുമഗളന്മധുപല്ലവങ്ങള്‍കൊണ്ടു സാധു 

പഞ്ചശരകേളിചെയ്വാന്‍ അഞ്ചിത വന്നാലും ഭവാന്‍ 

പഞ്ചമം പാടുന്നു കുയില്‍ ചഞ്ചലമാകുന്നു ചിത്തം

സാരസാസ്ത്രസാരശരദാരിത ശരീരയായി 

മാരസുകുമാര!  ധീര സൂരിവര!  നീ ശരണം