താതന്‍എന്നോടെന്തീവണ്ണം

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

താതന്‍എന്നോടെന്തീവണ്ണംനീതിജലധേയിന്നു

പ്രീതിയെന്ന്യേപറഞ്ഞതും?ഭീതിയാകുന്നുമേകേട്ടു

നിന്തിരുവടിയില്ലാതെകിന്തുഗതിഎനിക്കയ്യോ

കാന്തിമാനാംകചനെന്‍റെബന്ധുവേറ്റംഅറിഞ്ഞാലും

താന്മരിച്ചീടാതെകണ്ടു-ചിന്മയാംഗമറ്റൊന്നിനെ

നന്മയോടുരക്ഷിപ്പവൻധാര്‍മ്മികന്മാര്‍കുലരത്നം

ആശയത്തിലിന്നുഭവാന്‍പേശലമായ്വിചാരിച്ചു

നാശമാര്‍ക്കുംവന്നിടാതെക്ലേശമെല്ലാംതീര്‍ക്കമമ