തരുണിമാരണിമാലേഅരുണിമാധുരി

രാഗം: 

നവരസം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യയാതി

തരുണിമാരണിമാലേഅരുണിമാധുരി

പരിതോഷംവളര്‍ന്നുകാണുകയാല്‍

ഇരുളൊളികചഭാരേപരിചോടുപറഞ്ഞതും

അരുതൊന്നില്ലനിന്‍താതനരുള്‍ചെയ്താലിതുസാദ്ധ്യം