ജയജയ ആശ്രിതബന്ധോ

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കചൻ

ജയജയ!ആശ്രിതബന്ധോ!ജയജയഗുണസിന്ധോ!

നിയതിതന്നനുഗ്രഹംമയിവന്നുമഹാമതേ!

പരമപാവനകൃതേപരിചോടങ്ങെന്നെ

സുരുഗുരുസൂനുകചനെ-ന്നതറിയേണംകൃപാനിധേ

നയജലനിധേനിന്‍റെദയയെന്നിലുദിക്കേണം

നിയമേനഭജിക്കുന്നേന്‍നിയമിനാംകുലവര്യ

അതിഗൂഢംആഗാമസാരംചതികൂടാതുപദേശം

മതിമോദാല്‍തരുവാന്‍നീ(നീ)ഗതിയെന്നാര്യസന്ദേശം