കൻമഷനാശനവന്ദേനിര്‍മ്മലമതേ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കചൻ

കൻമഷനാശനവന്ദേനിര്‍മ്മലമതേ

ജന്മമിന്നുസഫലമായിനിന്മഹിതഗുണവശാല്‍

സന്മതനാംഭവാനോടുസംഗമമുണ്ടാകമൂലം

ധാര്‍മികനായ്വന്നുഞാനും‍കര്‍മ്മശൂരകേള്‍ക്കധീര

മന്ദതയാദൈത്യര്‍ചെയ്തദുര്‍ന്നയങ്ങള്‍ഗുണമായി,

(കാലംതാഴ്ത്തി)ചെന്നിനിതാതനെക്കാണ്മാന്‍നന്മയോടുമയയ്ക്കേണം