കേട്ടീലേ തോഴീ വിമലമതേ

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശർമ്മിഷ്ഠ

കേട്ടീലേതോഴീവിമലമതേഇവളുടെയ

ധാര്‍ഷ്ട്യങ്ങളെല്ലാംഹംസഗതേ

പെട്ടെന്നിവളെഞാനുംപൊട്ടക്കിണറ്റില്‍തള്ളി

യിട്ടിട്ടുവന്മദങ്ങള്‍നഷ്ടങ്ങളാക്കീടുവന്‍

കണ്ടാലുംനീയിന്നമലഗുണേ

കുണ്ഠതയേറ്റംപൂണ്ടിവള്‍കൂപേവീഴ്വതിനെ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശര്‍മിഷ്ഠദേവയാനിയെപോട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക്തള്ളിയിടുന്നു. സഖിമാരോത്ത്കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്പോകുന്നു.