കല്യാണീകുലമൌലേ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കചൻ

കല്യാണീകുലമൌലേ!കേള്‍ക്കെടോബാലേ!

ചോല്ലാര്‍ന്നശുഭശീലേ

ഉല്ലാസത്തൊടുശാസത്രംഅഭ്യസിക്കുമ്പോള്‍

മല്ലാസ്ത്രക്കളികള്‍ഒന്നും

(ഒന്നും)ഇല്ലാതെയിരിക്ക-എന്നല്ലോഗുര്‍വനുവാദം

നല്ലാര്‍മൌലിമാണിക്ക-ക്കല്ലേനീക്ഷമിക്കേണം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഉശൈനിയിലും പതിവുണ്ട്.