ഇടശ്ലോകം 5

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

പെട്ടെന്നങ്ങിനെവേട്ടയാടിമതിമാനിഷ്ടാനുരോധേനഭൂ-

വട്ടത്തിന്നധിപന്‍യയാതിനൃവരന്‍കാട്ടില്‍ച്ചരിക്കുംവിധൌ

ദിഷ്ട്യാതല്‍പ്രഹിതന്നില്‍നോക്കിയുടനേ,ദൃഷ്ടിക്കുപീയൂഷമാം

മട്ടോലുംമൊഴിയായകാവ്യതനയാംക്ലിഷ്ടാത്മനാകണ്ടഹോ