ഇടശ്ലോകം 4

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

പാരാതങ്ങവര്‍നീരിലാത്തകുതുകാപൂരംകുളിയ്ക്കുംവിധൌ

നേരേനീരദവാഹിനീരണദനായ്മാരന്‍റെചോല്ലാലുടന്‍

തീരത്തിങ്കലിരുന്നവസ്ത്രമഖിലംദൂരത്തുമാറ്റീടിനാന്‍

നാരീമൌലികള്‍മാറിമാറിയതിനെച്ചേരാതുടുത്തീടിനാര്‍