ഇടശ്ലോകം 1

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

സത്രാശനേന്ദ്രഗുരുസൂനുരുദാരശീല-

സ്സത്രാണനൈകനിപുണാസ്ഫുജിതാജ്ഞയാസൌ

സത്രാശനൈഃപരിഗൃഹീതസമസ്തശാസ്ത്ര-

സ്സത്രാസഹീനമവസന്നിജദേശികാന്തേ