അല്ലിത്താര്‍ശരതുല്യ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

അല്ലിത്താര്‍ശരതുല്യകേള്‍ക്കമേവാചംവല്ലഭരണകല്യ!

കല്യാണനിധേ!കാണ്‍കനല്ലസമയമിതു

ഫുല്ലകുസുമമധുപല്ലവമധുപസമുല്ലസിതാഖിലവല്ലിമതല്ലി.

സുന്ദരമധുകാലംഇന്നുസലീലംഉന്നതരതിലോലം

നന്ദിതനിജശോഭാനിന്ദിതരതിനാഥ!

മന്ദപവനസഖികുന്ദവിശിഖനര-

വിന്ദശരനികരമിന്നുവിടുന്നു.

മഞ്ജുളമീവിപിനംമതിവദന!കഞ്ജശരസുദീപനം

അഞ്ജസാമധുവ്രതപുഞ്ജമധുരസ്വനം

കുഞ്ജനിചയഗൃഹരഞ്ജിതമിതുരിപു-

ഭഞ്ജനരതകാൺകകുഞ്ജരഗമന!

ദാനവാന്വയവീരാമനുജസുരമാനിതഭുജസാര

കനിവൊടുതരികാശുകമനീയാധരരസം

മനസിജകളികളിലനുപമപെരുതിഹ

മനമതിലഭിരുചിമദനമനോജ്ഞ!