അലമലംബഹുസാഹസം

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

അലമലംബഹുസാഹസംതവഫലമല്ലിഹദുര്‍മ്മതേ!

വലനിഷൂദനിന്നുനിന്നുടെകാലനെന്നുധരിക്കേണം

കലിതജലധിജലങ്ങള്‍വേലയതിക്രമിച്ചിളകുന്നനാള്‍

നലമൊടലമൊരുപുരുഷന്‍ഖലുസേതുവിന്നുതുടങ്ങുമോ?