അരുതരുതഹോ കോപമൊരുനാളുമമലാത്മന്‍

രാഗം: 

മലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃഷപർവാവ്

അരുതരുതഹോകോപമൊരുനാളുമമലാത്മന്‍

അരുളിച്ചെയ്തീടും പോലെ പരമപാവന ചെയ്‌വൻ

ഗുര്‍വ്വനുഗ്രഹമല്ലോ സര്‍വ്വസമൃദ്ധിഹേതു

ശര്‍വസമ്മതഭാവാനറിയാതില്ലൊരുനീതി

വിനയവാരിധേ മമ തനയ ചെയ്തപരാധം

കനിവൊടു സഹിക്കേണമനുപമഗുണരാശേ

ചെന്നു നീ വരുത്തുക നന്ദിനീതന്നെ

എന്നാലെനിക്കില്ലകോപമെന്നുധരിച്ചാലും