ശങ്കരകിങ്കര നിന്നുടെ പ്രൗഢികൾ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഷ്ണുജ്വരം

ശങ്കരകിങ്കര നിന്നുടെ പ്രൗഢികൾ

പങ്കജാക്ഷജ്വരത്തോടു ഫലിക്കുമോ?

എങ്കഴലിൽ വീണു നീ തൊഴുന്നാകിലോ

സങ്കടമില്ല യഥേച്ഛം ഗമിക്ക നീ