വിഷ്ടപമാകെ കുലുങ്ങുമാറെത്രയും

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവജ്വരം

വിദ്രാണേ സമരാങ്കണാൽ ഗണചമുചക്രേണ സാകം തദാ

ശൈലാദൗ ക്രകചാശ്രികർക്കശതരൈഃ കാർഷ്ണേശ്ശരൈരർദ്ദിതേ

വേഗേനാഥ വൃഷാകപിപ്രഹിതയോരന്യോന്യസംഘർഷിണോ

സ്തത്താദൃഗ്‌ജ്വരയോർ വൃജ്രുംഭതേ മഹായുദ്ധോദരാഡംബരഃ

വിഷ്ടപമാകെ കുലുങ്ങുമാറെത്രയും

അട്ടഹാസം ചെയ്തു വന്നിങ്ങെതിർത്ത നീ

നിഷ്ഠുരമുഷ്ടിപ്രഹാരങ്ങളേറ്റിഹ

നഷ്ടനായീടുമതിനില്ല സംശയം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശിവജ്വരത്തിന്റേയും വിഷ്ണുജ്വരത്തിന്റേയും തിരനോക്ക്. ശേഷം പദം.