വല്ലികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൽ ഗുണദോഷം

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃദ്ധ

വല്ലികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൽ ഗുണദോഷം

വല്ലതിന്മേലും പടർന്നങ്ങുകേറും

ആറ്റിൽ ചിറകെട്ടി നീറ്റൊലി മുട്ടിച്ചാൽ

മറ്റൊരുഭാഗേ കവിഞ്ഞൊഴുകും