രംഗം 7 ഉഷയുടെ അന്തഃപ്പുരം സന്ധ്യ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ഉഷയും അനിരുദ്ധനും രസിച്ച് കഴിയുന്നു.