രംഗം 6 ഉഷയുടെ അന്തഃപ്പുരം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ചിത്രലേഖ തന്റെ യോഗബലം കൊണ്ട് ദ്വാരകയിൽ ഉറങ്ങുന്ന അനിരുദ്ധനെ കൊണ്ട് വന്ന് ഉഷയുടെ അന്തഃപ്പുരത്തിൽ ആക്കി ഉഷയെ ഉപദേശിക്കുന്നു.