രംഗം 5 ഉഷ ചിത്രലേഖ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ഈ രംഗം ഉഷാചിത്രലേഖ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായി ധാരാളം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കളി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഉഷ, സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു കാമോപരൂപനായ യുവാവിനെ കാണുകയും മറ്റുമാണ് ഈ രംഗത്തിലെ കഥ.