രംഗം 4 ബാണന്റെ സഭ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ബാണൻ മന്ത്രിമാരോട് പുത്രിയുടെ വിവാഹകാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.