രംഗം 2 ബാണന്റെ കൊട്ടാരം ഉദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ബാണനും പത്നിയും