രംഗം 16 ശിവനും കൃഷ്ണനും

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ശിവൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ബാണനെ വധിയ്ക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.