രംഗം 15 യുദ്ധം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

യുദ്ധവും ബാണന്റെ തോൽവിയും.