രംഗം 12 പ്രദ്യുമ്നനും നന്ദികേശ്വരനും

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

പ്രദ്യുമ്നനും നന്ദികേശ്വരനും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. പ്രദ്യുമ്നൻ തോൽക്കുന്നു.