രംഗം 10 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ആ സമയം നാരദമുനി ദ്വാരകയിൽ എത്തി ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അനിരുദ്ധൻ ബാണന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ശേഷം യാദവർ ബാണനുമായി യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നു.