രംഗം 1 ദ്വാരകാപുരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ശ്രീകൃഷ്ണനും പത്നിമാരും