മൂഢ! മുരാന്തക

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

ബാണാസനേഷു കരവാളഗതാ ശതഘ്നീ

തൂണാരിശൂലമുസല വൃതിഷക്തപാണീഃ

ഏണാങ്കചൂഡകരുണാകണികൈധമാനോ

ബാണോ ബഭാണ പരുഷം പുരുഷം പുരാണം

മൂഢ! മുരാന്തക മൃധഭൂവി നിന്നുടെ

രൂഢമദം കളവേനധുനാ

ഗോപവധൂടികളുടെ കുടിയിൽ പല

ചാപലകർമ്മം ചെയ്തതിനുടെ ഫല- 

മാപതിതം ബഹു കണ്ടുകൊൾക നീ

പാപമതേ! പരിചോടു ഹനിപ്പേൻ